Ledenvergadering 12 oktober 2017

UITNODIGING ALGEMENE LEDENVERGADERING 12 OKTOBER 2017

Hierbij nodigt het bestuur je uit voor de jaarlijkse algemene ledenvergadering van SNOWPROs.NL.

Deze zal gehouden worden op donderdag 12 oktober 2017 van 20:00 tot 22:30 uur in Restaurant Oud-Leusden, Vlooswijkseweg 1, 3832 RG Leusden.

AGENDA

1.   Opening van de vergadering met
- korte presentatie opleidingsbeleid NSkiV (Roel Boekel)
- korte presentatie eerste gedachten Interski 2019 (Ward Rosier)

2.   Ingekomen stukken

3.   Notulen vorige ledenvergadering d.d. 26 augustus 2017
De notulen zijn op de website geplaatst en te raadplegen.

4.   Verslag kascommissie over 2014, 2015* en stand van zaken jaarverslag 2016
Bevindingen/verslag kascommissie(s); besluit decharge penningmeester.

5.   Begroting 2017/2018
Update stand van zaken

6.   Verkiezing van het bestuur/benoeming commissieleden
Update stand van zaken.

7.  Rondvraag; wat verder ter tafel komt.

Onderwerpen svp tot 3 dagen voor de vergadering per e-mail indienen bij secretaris@snowpros.nl

Met vriendelijke groeten, namens bestuur SNOWPROs.NL,


Nicky Broos      Philip de Koningh
voorzitter        secretaris