ALV 2016 stukken

STUKKEN en INFO  t.b.v.  ALV’s  van  23 en 28 AUG 2016
In de convocatie voor de komende ledenvergaderingen van 23 en 28 augustus (zie ook http://snowpros.nl/nieuws/nieuwsitems/alv-2016) kondigden we aan dat we de nodige stukken voor deze ALV via de Nieuwsbrief en de website bekend zouden maken.

Hieronder treft u deze informatie aan, resp. de links die u kunt volgen naar de diverse bijlagen die op de website staan.

Notulen vorige ALV’s  tbv 23 en 28 aug.
Bijlagen:  Notulen ALV d.d. 30 november 2015

De  notulen van de op 23 aug 2016 te houden ALV zullen uiterlijk 25 augustus a.s. gepubliceerd worden.

Financiën     tbv 28 aug
Bijlagen:  Begrotingen 2015, 2016, 2017

Mededeling van de penningmeester m.b.t. de JAARSTUKKEN

Als penningmeester van Snowpros ben ik sinds de ALV van 30 november 2015 verantwoordelijk voor de financiën van onze vereniging. Om deze taak op een juiste wijze uit te kunnen voeren na de wisselingen van penningmeesters in korte tijd (boekjaar 2014 en boekjaar 2015) heeft het bestuur in 2015 besloten om de jaren 2014 en 2015 in een nieuw financieel systeem te laten zetten door een accountant. Tevens zijn de jaarrekening en V/W rekening van 2014 door deze accountant opgemaakt. Eind 2015 is door het bestuur besloten om dit ook voor 2015 te laten doen nadat bleek dat de boekhouding niet was bijgewerkt. Door de beperkte overdracht van de vorige penningmeesters heeft de accountant een eigen invulling gegeven aan de wijze waarop de cijfers van 2014 en 2015 in de boeken komen. Deze wijze reflecteert echter niet de werkelijkheid binnen het werkgebied van Snowpros en heeft er toe geleid dat de balans en V/W rekeningen een zeer afwijkend beeld per onderdeel schetsen. Voorbeelden zijn boekingen van inkomsten voor een bijscholing die niet op bijscholingen zijn geboekt en waardoor het resultaat van de bijscholingen in totaal zeer negatief uitvalt. Dit geldt eveneens voor onkostendeclaraties die niet op de juiste posten zijn geboekt en zo zijn er nog enkele voorbeelden. Over deze afwijkingen ben ik als penningmeester nog in gesprek met de accountant om ervoor te zorgen dat de balans en V/W rekening van beide jaren door mij volledig uit te leggen zijn aan de aangestelde kascommissies en dus ook aan de leden van onze vereniging. Dit betekent dat tijdens de komende ALV deze gegevens nog niet (op een juiste wijze en) in definitieve vorm beschikbaar zijn en er dus ook nog geen akkoord is van de kascommissies van beide jaren. Aangezien er in onze statuten, artikel 12, lid 2 een verantwoordingsplicht is van het bestuur zal ik daarom tijdens de aankomende ALV het verzoek voorleggen om mij als penningmeester de mogelijkheid te geven deze termijn te verlengen en uiterlijk volgend jaar 30 juni 2017 definitief verslag te doen over 2014, 2015 en tevens 2016.

Statuten     t.b.v. 23 en 28 aug.
Bijlage:  Statuten, huidige en gewijzigde tekst
NB  Zie met name artikel 13.

Huishoudelijk reglement  t.b.v. 23 en 28 aug.
Bijlage:  Huishoudelijk reglement, huidige en gewijzigde tekst

Bestuursverkiezing   t.b.v. 28 aug.
Bijlage:  Functieprofiel bestuur SNOWPROs.NL

Voor de duidelijkheid: er zijn 3 bestuursfuncties vacant, waaronder die van voorzitter.

De functie van penningmeester is bezet door Remco van den Berg. Voor de functie van secretaris draagt het bestuur Philip de Koningh voor. Voor de functie van voorzitter en voor nog twee vacante bestuurszetels roept het bestuur  dus gegadigden op om zich daarvoor kandidaat te stellen.
NB  De voorzitter wordt door de ALV in die functie gekozen.

Om de kwaliteit van het nieuwe bestuur te bevorderen, is het bestuur van mening dat kandidaten voor een bestuursfunctie zo veel mogelijk dienen te voldoen aan het profiel als beschreven in deze bijlage.
NB  Voor de verkiezing van bestuursleden zijn met name artikel 8 van de Statuten en artikel 7 van het Huishoudelijk reglement van belang. Zie daarvoor de betreffende bijlagen. Zie ook de toelichting bij punt 7 van de agenda voor de ALV van 28 augustus in de toegezonden convocatie.